Privacybeleid

Van der Holst Coaching, gevestigd aan de Boterstraat 1, 9101 KG  Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van der Holst Coaching
Boterstraat 1
9101 KG  Dokkum
T. 06-11403385
E. info@vanderholstcoaching.nl
I. https://www.vanderholstcoaching.nl

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zodat wij, op uw verzoek, contact met u kunnen leggen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • IP-adres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanderholstcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens
Van der Holst Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen e-mailen of bellen om de dienstverlening waar u om heeft gevraagd uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van der Holst Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van der Holst Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van der Holst Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt, tenzij u het verzoek heeft ingediend om gedurende het betreffende project op de hoogte gehouden te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van der Holst Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien u daarom vraagt. De organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben een eigen privacy statement die aan de wettelijke eis voldoet. Wij delen informatie uitsluitend op uw verzoek en uitsluitend aan:

  • GGD Fryslân
  • Verslavingszorg Noord Nederland

Cookiebeleid
Van der Holst Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Holst Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanderholstcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van der Holst Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van der Holst Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vanderholstcoaching.nl.